These are the sources and citations used to research -Góc nhìn của người trẻ về giá trị hôn nhân, gia đình - smot. (2021). Retrieved 16 January 2022, from http://smot.bvhttdl.go Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019. v.. This bibliography was generated on Cite This For Me on

 • Archive material

  Luật Hôn nhân gia đình

  2014

  In-text: (Luật Hôn nhân gia đình, 2014)

  Your Bibliography: 2014. Luật Hôn nhân gia đình. [văn bản luật] web, khoản 5 Điều 3.

 • Dissertation

  Bùi Thị Mừng

  Chế định kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - vấn đề lý luận và thực tiễn

  2022

  In-text: (Bùi Thị Mừng, 2022)

  Your Bibliography: Bùi Thị Mừng, 2022. Chế định kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - vấn đề lý luận và thực tiễn. Luận án tiến sĩ Luật học. Đại học Luật Hà Nội.

 • Website

  Minh Thu, X.

  Hôn nhân cận huyết thống: 9 căn bệnh di truyền nguy hiểm mà đứa trẻ sinh ra có thể mắc

  2022

  In-text: (Minh Thu, 2022)

  Your Bibliography: Minh Thu, x., 2022. Hôn nhân cận huyết thống: 9 căn bệnh di truyền nguy hiểm mà đứa trẻ sinh ra có thể mắc. [online] Suckhoedoisong.vn. Available at: <https://suckhoedoisong.vn/hon-nhan-can-huyet-thong-9-can-benh-di-truyen-nguy-hiem-ma-dua-tre-sinh-ra-co-the-mac-169220107203236264.htm> [Accessed 20 January 2022].

 • Website

  The Declaration of Independence

  2022

  In-text: (The Declaration of Independence, 2022)

  Your Bibliography: National Archives. 2022. The Declaration of Independence. [online] Available at: <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration> [Accessed 20 January 2022].

 • Dissertation

  Nguyễn Huyền Trang

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay

  2012

  In-text: (Nguyễn Huyền Trang, 2012)

  Your Bibliography: Nguyễn Huyền Trang, 2012. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay. Luận văn Thạc sĩ ngành Luật Dân sự. Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Website

  Nguyễn Huyền Trang

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay

  2022 - Đại học Quốc gia Hà Nội

  In-text: (Nguyễn Huyền Trang, 2022)

  Your Bibliography: Nguyễn Huyền Trang, 2022. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay. [online] Repository.vnu.edu.vn. Available at: <https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/5552/1/00050001440.pdf> [Accessed 21 January 2022].

 • Website

  Nguyễn Thành Đạt

  Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý

  2021

  In-text: (Nguyễn Thành Đạt, 2021)

  Your Bibliography: Nguyễn Thành Đạt, 2021. Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý. [online] 123doc. Available at: <https://123docz.net/document/7891518-huy-ket-hon-trai-phap-luat-va-hau-qua-phap-ly.htm> [Accessed 20 January 2022].

 • Dissertation

  Nguyễn Thành Đạt

  Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý

  2021

  In-text: (Nguyễn Thành Đạt, 2021)

  Your Bibliography: Nguyễn Thành Đạt, 2021. Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý. Luận văn thạc sĩ luật học.Đại học quốc gia Hà Nội.

 • Dissertation

  Nguyễn Thành Đạt

  Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý

  2021

  In-text: (Nguyễn Thành Đạt, 2021)

  Your Bibliography: Nguyễn Thành Đạt, 2021. Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý. Đại học quốc gia Hà Nội.

 • Website

  Góc nhìn của người trẻ về giá trị hôn nhân, gia đình - smot

  2022

  In-text: (Góc nhìn của người trẻ về giá trị hôn nhân, gia đình - smot, 2022)

  Your Bibliography: smot. 2022. Góc nhìn của người trẻ về giá trị hôn nhân, gia đình - smot. [online] Available at: <http://smot.bvhttdl.gov.vn/goc-nhin-cua-nguoi-tre-ve-gia-tri-hon-nhan-gia-dinh/> [Accessed 20 January 2022].

 • Website

  Hiến pháp năm 2013

  2022

  In-text: (Hiến pháp năm 2013, 2022)

  Your Bibliography: Thuvienphapluat.vn. 2022. Hiến pháp năm 2013. [online] Available at: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx> [Accessed 20 January 2022].

 • Press release

  Tổng cục Thống kê & Ủy ban Dân tộc

  Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019

  2022

  In-text: (Tổng cục Thống kê & Ủy ban Dân tộc, 2022)

  Your Bibliography: Tổng cục Thống kê & Ủy ban Dân tộc, 2022. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019. [online] Available at: <http://www.cema.gov.vn/thong-bao/thong-cao-bao-chi-ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-thuc-trang-kt-xh-cua-53-dtts-nam-2019.htm> [Accessed 20 January 2022].

 • E-book or PDF

  Trần Anh Quân, X., Nguyễn Như Quỳnh, Y. and Nguyễn Thị Ngọc Huyền, M.

  Tình trạng ly hôn tại Việt Nam – Nguyên nhân, giải pháp và cách khắc phục

  2022 - Trung tâm khoa học mở - Hà Nội

  In-text: (Trần Anh Quân, Nguyễn Như Quỳnh and Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2022)

  Your Bibliography: Trần Anh Quân, x., Nguyễn Như Quỳnh, y. and Nguyễn Thị Ngọc Huyền, m., 2022. Tình trạng ly hôn tại Việt Nam – Nguyên nhân, giải pháp và cách khắc phục. 2nd ed. [ebook] Hà Nội: Trung tâm khoa học mở. Available at: <http://file:///C:/Users/Admin/Downloads/T%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20ly%20h%C3%B4n%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam_V3.pdf> [Accessed 20 January 2022].

 • Dissertation

  Triệu, M. T.

  Bài nghiên cứu văn hóa ứng xử

  2021

  In-text: (Triệu, 2021)

  Your Bibliography: Triệu, M., 2021. Bài nghiên cứu văn hóa ứng xử. Khoa Bồi dưỡng CBQL&NV. Trường CĐSP Lạng Sơn.

 • Website

  Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn:“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào sau đây:

  2022

  In-text: (Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn:“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào sau đây:, 2022)

  Your Bibliography: Tuyensinh247.com. 2022. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn:“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào sau đây:. [online] Available at: <https://tuyensinh247.com/bai-tap-350625.html> [Accessed 20 January 2022].

Click here to start building your own bibliography
Keep on Citing!
Cite This For Me:
The Easiest Tool to Create your Bibliographies Online
Join Us!

Save Time and Improve Your Marks with Cite This For Me

10,587 students joined last month!

 • ✔ Save your bibliographies for longer
 • ✔ Quick and accurate citation program
 • ✔ Save time when referencing
 • ✔ Make your student life easy and fun
 • ✔ Pay only once with our Forever plan
 • ✔ Use plagiarism checker
 • ✔ Create and edit multiple bibliographies
Join